แหล่งอ้างอิง

ทองจุล ขันขาว. การใช้โปรแกรม Excel เบื้องต้น (ราชบุรี: ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง, 2547) 120 หน้า.

ทองจุล ขันขาว. “การใช้ Excel 2010 เบื้องต้น”. 19 April 2011. <http://www.crnfe.ac.th/ excel/index2010.php>

“Excel Formula Error & How to Deal with Them”.  21 April 2011. <http://www.ozgrid.com/excel/formula-errors.htm>.

“Excel Tutorials and Tips”. 20 April 2011. <http://www.mrexcel.com/ articles.shtml>.

“Microsoft Excel 2010 Help and Tips”. 21 April 2011. <http://www.malektips.com/microsoft_excel_2010_help_and_tips.html>.