โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมจัดทำเอกสารที่มีความนิยมอย่างมาก หลายหน่วยงาน หลายองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนนิยมใช้โปรแกรมนี้ ในการจัดทำเอกสารหลายรูปแบบ เช่น หนังสือ แผ่นพับ แผ่นปลิว โปสเตอร์ เป็นต้น จะเรียกได้ว่า เป็นโปรแกรมพื้นฐานสำหรับสำนักงานที่มีความจำเป็นที่บุคลากรขององค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องมีความรู้ มีทักษะในการใช้โปรแกรมได้เป็นอย่างดี  จึงจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

          การเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Word เริ่มด้วยการเปิดโปรแกรม Microsoft Word ดังนี้

1.    คลิกที่ Start > Programs > Microsoft Office > Microsoft Word 2010 ดังภาพ

2.       จะเปิดหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Word 2010 ดังภาพ

 

 

 

 

การเริ่มต้นสร้างงานเอกสาร เราต้องเปิดหรือสร้างเอกสารใหม่ได้ขึ้นมาก่อน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.       ไปที่แฟ้ม > คลิกสร้าง ดังภาพ

 

2.       เปิดหน้าต่าง เลือกแม่แบบที่มีอยู่ > เอกสารเปล่า > คลิกสร้าง จะได้เอกสารเปล่าเพื่อพร้อมที่จะพิมพ์งาน

 

 

เมื่อเรามีเอกสารเก่า หรือไฟล์งานเดิมที่บันทึกไว้เรียบร้อยแล้ว ต้องการที่จะเปิดขึ้นมาใช้งาน หรือทำงานต่อ มีวิธีการดังนี้

1.       เปิดโปรแกรม Microsoft Word 2010 โดย คลิกที่ Start > Programs > Microsoft Office > Microsoft Word 2010

2.       เมื่อโปรแกรม word เปิดขึ้น คลิกที่แฟ้ม > เปิด ดังภาพ

 

 

3.       โปรแกรมจะเปิดหน้าต่าง เปิด ให้เลือกว่าไฟล์ word อยู่ที่ไหน มองหาใน จะตั้งค่าที่ MY Document เสมอ เราต้องรู้ว่าไฟล์ word ของเราชื่ออะไร เก็บไว้ในไดร์ฟไหน โฟลเดอร์ไหน เลือกที่อยู่ให้ถูกและเลือกไฟล์ แล้วคลิกเปิด

 

 

4.       อีกวิธีการหนึ่ง คือ เปิดโปรแกรม word คลิกที่แฟ้ม > จะมองเห็นเอกสารล่าสุด ถ้ามีชื่อเอกสารที่เราจะใช้งาน ก็คลิกเปิดได้เลย ดังภาพ

 

 

 

ในการทำงานโปรแกรม word เราควรจะคลิกปุ่มบันทึก       บนแท็บ ไว้เรื่อย ๆ เพื่อป้องกันงานสูญหาย เนื่องจาก ไฟดับ ปลั๊กหลุด หรือเครื่องแฮงค์ เป็นต้น

การบันทึกงานครั้งแรก ให้ทำงานขั้นตอนดังนี้

1.       คลิกที่ไอคอนบันทึก      โปรแกรมจะเปิดหน้าต่าง บันทึกเป็น

2.       ในช่องบันทึกใน ให้คลี่สามเหลี่ยมเล็ก ๆ ลงมาเพื่อเลือกบันทึกงานว่าเก็บไว้ที่ใด ไดร์ฟไหน โฟลเดอร์ใด

3.       ในช่องชื่อแฟ้ม ให้ตั้งชื่อไฟล์

4.       แล้วคลิกบันทึก

 

 

นอกจากนี้ การบันทึกไฟล์งาน นอกจากจะคลิกที่ปุ่มบันทึก     แล้วยังสามารถบันทึกได้โดย

 

1.       ไปที่แท็บ แฟ้ม > คลิกบันทึก ดังภาพ

 

2.       โปรแกรมจะเปิดหน้าต่าง เปิด ให้เลือกบันทึกใน ไดร์ฟหรือโฟลเดอร์ไหน และตั้งชื่อไฟล์ก่อนคลิกบันทึก เหมือนวิธีเดียวกับคลิกบันทึกจากปุ่มบันทึก

3.       การบันทึกอีกรูปแบบหนึ่ง คือ บันทึกเป็น ใช้ในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนที่เก็บ หรือเปลี่ยนชื่อไฟล์

 

 

 

เมื่อเราพิมพ์งานหรือจัดหน้าเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เราต้องการจะเพิ่มเติมข้อมูลที่คิดว่าเป็นประโยชน์ เราสามารถทำได้ ดังนี้

1.       คลิกตั้งเคอร์เซอร์บริเวณที่จะเติมข้อความ ดังภาพ

 

 

2.       สำหรับข้อความที่จะเติมเราสามารถพิมพ์เติมเข้าไปได้เลยหรือไป copy มาจากที่อื่นก็ได้ โดยป้ายเลือกบริเวณที่ต้องการ ให้เกิดแถบสี แล้วคลิกขวา > คัดลอก ดังภาพ

 

3.       เมื่อคัดลอกมาแล้ว เราจะนำมาวางตรงที่ตั้งเคอร์เซอร์ไว้ ให้คลิกขวา > เลือกตัวเลือกการวาง

ดังภาพ

 

การวางแบบพิเศษ สามารถเลือกรูปแบบเอกสารที่จะวางได้ตามตัวเลือก เมื่อเลือกได้แล้วคลิกตกลง ดังภาพ

 

5. เมื่อเลือกลักษณะการวางได้ตามต้องการแล้ว ก็จะปรากฏข้อความที่ copy มา ดังภาพ

 

 

 

 

การเลื่อนไปยังส่วนต่าง ๆ ของเอกสาร ทำได้หลายวิธีการ ดังนี้

1.       เลื่อนขึ้น-ลง ไปยังส่วนต่าง ๆ หรือหน้าต่างของเอกสารโดยใช้ แถบเลื่อน (Scroll Bar)
ดังภาพ

 

2.       ใช้ลูกศรขึ้น  และลูกศรลง  ที่อยู่ด้านข้างทางขวามือของหน้าจอ คลิกขึ้น-ลง เพื่อเลือกหน้าที่ต้องการ

3.       ใช้ลูกศรคลิกไปหน้าก่อน และหน้าถัดไป

4.       คลิก  วงกลมเพื่อเลือกลักษณะการเรียกดู ดังภาพ

 

5.       เลือกไปที่ ดังภาพ

6.       จะเปิดหน้าต่าง ค้นหาและแทนที่ ให้กำหนดว่า จะไปหน้าไหน ให้ใส่หมายเลขหน้าตามที่ต้องการ ดังภาพ

 

7.       สมมติว่า จะไปหน้า 1 ก็ใส่เลข 1 แล้วคลิกปุ่ม ไปที่ ดังภาพ

 

 

 

เมื่อพิมพ์เอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราบันทึกงานเก็บตามขั้นตอนและต้องการจะออกจากโปรแกรม มีหลายวิธีการดังนี้

วิธีที่1 ไปที่แท็บแฟ้ม เลือกจบการทำงาน โปรแกรมจะปิดตัวเอง ออกจากโปรแกรม Microsoft Word ดังภาพ

 

 

วิธีที่ 2 คลิกที่เครื่องหมายกากบาทสีแดง ที่มุมบนขวามือของหน้ากระดาษ โปรแกรมจะปิดตัวเอง ออกจากโปรแกรม Microsoft Word ดังภาพ