[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     

  
ประวัติสถานศึกษา  
 

1. ประวัติความเป็นมา
             สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก (สถาบัน กศน.    ภาคตะวันออก) สังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เดิมชื่อ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก ซึ่งได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2523 สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนเป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลาง โดยเรียกชื่อย่อว่า “ศนภอ.” ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จนถึงปี 2551 เมื่อพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 มีผลบังคับใช้ จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก (สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก)
             ปัจจุบัน  สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก  มีเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่เศษ ห่างจากตัวเมืองระยองประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 190 กิโลเมตร มีเขตปฏิบัติงานครอบคลุมพื้นที่   8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด โดยมีบทบาท ภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวม 12 แห่ง ดังนี้ สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี สำนักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวราราม วรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว สำนักงาน กศน. แบ่งกลุ่มโซนการบริหารของภาคตะวันออกเป็น 2 กลุ่มโซน คือ
             1) กลุ่มเบญจบูรพา ได้แก่ สำนักงาน กศน. จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดจันทบุรี  จังหวัดตราด จังหวัดสระแก้ว             
             2) กลุ่มสุดฝั่งบูรพา ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา   จังหวัดชลบุรี  จังหวัดระยอง 
 
2. สถานภาพ
             สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก เป็นสถานศึกษาขึ้นกับการบริหารส่วนกลาง ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

3. อำนาจและหน้าที่
             ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดอำนาจและหน้าที่ของสถานศึกษา      (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, 2551 หน้า 10) กำหนดให้สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
             1.  จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประเภทการศึกษาต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความสนใจของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนในภูมิภาค
             2.  วิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับบริบทของภาค
             3.  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ หลักสูตร สื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาบุคคลากรและระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แก่สถานศึกษาในภูมิภาคและภาคีเครือข่าย
             4.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ทำเนียบผู้บริหาร
             สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก ได้ประกาศจัดตั้งทำเนียบผู้บริหารตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2523 ในขณะนั้น นายสุนทร เทพเทวิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก เป็นคนแรก และ นายสังข์  กาญจนเพิ่มพูน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก ในปัจจุบัน  รวมมีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 16 คน 
 
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายสุนทร  เทพเทวิน ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ 2523 - 2526
2 นายสุวัฒน์  แก้วสังข์ทอง ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ 2526  - 2530
3 นายพิภพ  กาญจนะ ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ 2530 - 2532
4 นายวิสุทธิ์  ไตรวนาธรรม ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ 2532 - 2533
5 ว่าที่ ร.ต.สิน  รองโสภา ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ 2533 - 2537
6 ว่าที่ ร.ต.ณรงศักดิ์  กุลจินต์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ 2537 - 2538
7 นายบุญส่ง  คูวรากูล ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ 2538 - 2539
8 นายชานนท์  พงศ์อุดม ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ 2539 - 2540
9 นายชีวิต  อุจวาที ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ 2540 - 2546
10 นายจรูญพงษ์  จิระมะกร ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ 2546 - 2547
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
11 นายชลทิตย์  เอี่ยมสำอางค์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ 2547 - 2548
12 นายประถม  สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการ สถาบันฯ 2548 - 2551
13 นายวิมล  ชาญชนบท ผู้อำนวยการ สถาบันฯ 2551 - 2554
14 นายปรีชา  จันทรมณี ผู้อำนวยการ สถาบันฯ 2555 - 2556
15 นายวราวุธ  พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันฯ 2557 – 2562
16 นายสังข์  กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบันฯ 2562 - ปัจจุบัน
 
             จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารและพันธกิจของ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก โดยมีผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารสูงสุด มีตำแน่งรองผู้อำนวยการ 1 ตำแหน่ง และแบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น          5 ส่วน โดยมีหัวหน้าส่วนรับผิดชอบดูแล ครูและผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย  ส่วนอำนวยการ ส่วนวิจัยและพัฒนา ส่วนจัดและส่งเสริมการศึกษา ส่วนฝึกอบรม และส่วนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยจัดสรรบุคคลากรให้รับผิดชอบงานตามโครงสร้างการบริหาร ปฏิบัติงานตามนโยบาย งานที่ได้รับมอบหมาย

5. คณะกรรมการสถานศึกษา

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ด้านความรู้ความสามารถ
1 นายชีวิต  อุจวาที ประธาน ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 นายสัญชัย  รอบรู้ กรรมการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ
3 นายชูชีพ  วงษ์สูง กรรมการ ด้านพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
4 นายกมล  เจริญยิ่ง กรรมการ ด้านการเมืองการปกครอง
5 นาวาเอก ศิลป์ชัย ประสมศรี กรรมการ ด้านความมั่นคง
6 นายกมล  ซุ่มเจริญ กรรมการ ด้านการศึกษา
4 นายสฤษดิ์   เรี่ยมทอง กรรมการ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
8 นางรสวาริน  นาคทับทิม กรรมการ ด้านสาธารณสุข
9 นายวราวุธ   พยัคฆพงษ์ เลขานุการ -
10 นายธวัชชัย  สุนทรสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ -
 
6. โครงสร้างการบริหาร