[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าหลวง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี

เจ้าของผลงาน : นางสาววิมล เล็กสูงเนิน
ศุกร์ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
เข้าชม : 247    จำนวนการดาวน์โหลด : 57 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 4 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
           การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ.1).เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าหลวง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี.2).เพื่อเสนอแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าหลวง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง และผู้รับบริการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าหลวง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี โดยการใช้ตารางยามาเน่ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน 0.05 และเลือกสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 333 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.953 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจำเป็น (PNImodified) แบบสัมภาษณ์ใช้สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) กับผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informant) ในการสร้างแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา จำนวน 2 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 คน และครูผู้รับผิดชอบงานสถานศึกษาพอเพียง จำนวน 1 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
ผลการวิจัยพบว่า
            1. สภาพปัจจุบันของการบริหารสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าหลวง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี มีการดำเนินการตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานงบประมาณ
            2. สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าหลวง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี มีการดำเนินการตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานวิชาการ
            3. แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าหลวง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี มีดังนี้
            3.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อกำหนดเป็นแผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านวิชาการ และนำมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ จัดประกวดการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และนำผลมาพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
            3.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ จัดทำสารสนเทศด้านงบประมาณของสถานศึกษาทั้งที่เป็นเอกสาร สื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาสามารถขอตรวจสอบได้ตลอดเวลา และสามารถนำไปจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานด้านงบประมาณในแต่ละโครงการ กิจกรรม อย่างชัดเจนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม และตรวจสอบได้ ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดทำมาตรฐานภาระงานที่เกี่ยวข้องกับขงบประมาณของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และตรวจสอบได้ จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยกำหนดช่วงเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้บุคลากรสามารถดำเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษา เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้ทรัพยากรเกิดความคุ้มค่า ตามความจำเป็น มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยนำผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
            3.3 ด้านการบริหารงานบุคคล จัดทำแผนงาน.โครงการ ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม สร้างความตระหนัก ให้เห็นถึงคุณค่าเกิดการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน ประชาชน ผู้รับบริการ ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ ฝึกฝนทักษะในการถอดองค์ความรู้ตามหลักการจนเกิดเป็นความชำนาญเพื่อให้สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้เรียน ประชาชนผู้รับบริการ ได้อย่างถูกต้อง สถานศึกษาจัดทำแผนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ครู ผู้เรียน และชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการเรียนรู้ มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยนำผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
            3.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี แผนงาน โครงการและกิจกรรมของสถานศึกษาให้ครอบคลุมและสอดคล้องตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการพัฒนาอาคารสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความพร้อมและบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้ สนับสนุนและพัฒนา กศน.ตำบล ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงให้กับผู้เรียน ประชาชน และผู้รับบริการ ตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการบูรณาการความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ประชาชน ผู้รับบริการ อย่างเหมาะสม และดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการสร้างการรับรู้และรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาให้ทุกภาคส่วนรับทราบอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การประเมินโครงการฝึกอบรมอาชีพของศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรตามพระราชดำริ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20/เม.ย./2564
      รูปแบบการบริหารศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรตามพระราชดำริ จังหวัดอุทัยธานี 2/มี.ค./2564
      การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าหลวง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี 15/ม.ค./2564