[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองม่วง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี

เจ้าของผลงาน : เกศินี ศรีสาธร
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565
เข้าชม : 31    จำนวนการดาวน์โหลด : 5 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็น ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำอหนองม่วง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปเปี้ยสโมเดล (CIPPIEST.model) และเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน การศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองม่วง สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้  ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบโครงการ.คณะกรรมการ สถานศึกษา.ครูและบุคลากร.ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน.ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง.ผู้ปกครอง ผู้รับบริการ.ภาคีเครือข่าย.โดยการใช้ตารางยามาเน่ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95.ยอมให้เกิดความ คลาดเคลื่อน.0.05 และเลือกสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 345.คน การประเมินมี  2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การประเมินโครงการ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การประเมินก่อนเริ่ม โครงการ ระยะที่ 2 การประเมินระหว่างการดำเนินโครงการ ระยะที่ 3 การประเมินหลังการดำเนิน โครงการ.ขั้นตอนที่.2.การสร้างแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ.เครื่องมือที่ใช้มี 8.ฉบับ เป็น แบบวิเคราะห์เอกสาร 1.ฉบับ แบบสอบถาม.3.ฉบับ.มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.863-0.953.วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบบสัมภาษณ์จำนวน.4.ฉบับ ใช้สัมภาษณ์เชิงลึก.  (in-depth.interview).กับผู้ให้ข้อมูลหลัก.(key.informant).2.กลุ่ม.กลุ่มแรกคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ โครงการ จำนวน 23 คน เพื่อให้ข้อมูลในการประเมินโครงการ และกลุ่มสองเป็นผู้เชี่ยวชาญ จำนวน  20.คน ในการสร้างแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ ประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา.ผู้บริหาร สถานศึกษา.ศึกษานิเทศก์.ครู.คณะกรรมการสถานศึกษา.และคณาจารย์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ วิเคราะห์เนื้อหา.(content analysis)   ฉบับเต็มสามารถดาวน์โหลดได้ที่บทคัดยอที่แนบข้างท้ายนี้

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองม่วง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี 5/พ.ค./2565
      การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง 18/ธ.ค./2564
      การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง 18/ธ.ค./2564
      การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้แบบฝึกทักษะวอลเลย์บอล รายวิชา วอลเลย์บอล 1 พ 41201 มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 29/มิ.ย./2554
      การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 24/ก.พ./2554