ชื่อ - นามสกุล :นางสาวธัญญ์ลักษณ์ ขจรสกุลวงศ์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :รักษาการผู้อำนวยการ
ที่อยู่ :สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก หมู่ 9 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
Telephone :0892992929
Email :tanyaluk3838@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาการผู้อำนวยการ