ชื่อ - นามสกุล :นางกุลธิดา รัตนโกศล
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่อยู่ :หมู่ 9 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
Telephone :038655460
Email :eastern_nfedc@nfe.go.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานพัฒนาการเรียนรู้ ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต