ชื่อ - นามสกุล :นางจินตนา เชิดเกาะ
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :พนักงานราชการ
ที่อยู่ :หมู่ 9 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
Telephone :038655460
Email :eastern_nfedc@nfe.go.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งาน GFMIS