ชื่อ - นามสกุล :นายอภิเชษฐ์ ภูทองยอด
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :พนักงานราชการ
ที่อยู่ :สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก หมู่ 9 ต.ตะพง อ.เมือง จังหวัดระยอง 21000
Telephone :038655460
Email :eastern_nfedc@nfe.go.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานธุรการ