หน้าหลัก หลักสูตรที่เปิดอบรม รู้จักเรา แนะแนวการอบรม Download
  เมนูผู้ใช้งาน
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

ต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะลงทะเบียนเรียนได้
อ่านรายละเอียดการใช้งาน
คลิกตรงนี้

  ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้
ผู้เยี่ยมชม3  คน
สมาชิก0  คน

ขอต้อนรับเข้าสู่ระบบ e-Training

ระบบe-Trainingเป็นรูปแบบการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่ที่สถาบัน กศน. ภาค ทั้ง 5 ภาค ร่วมกันพัฒนา โดยผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง โดยสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยทุกที่ ทุกเวลาและยังสามารถเลือกเรียนได้ตามความสามารถและความสนใจของตนเองอีกด้วย โดยรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อมัลติมีเดียทั้งบทความ ภาพเสียงหรือวิดีโอในรูปแบบที่สามารถโต้ตอบได้เสมือนการเรียนในห้องเรียนปกติ 


 ระบบไม่บันทึกประวัติการเข้าเรียนปัญหาเรื่องการบันทึกการเข้าเรียน มีผู้เรียนถามเข้ามามากว่า เข้าไปเรียนแล้ว ระบบไม่บันทึกการเข้าเรียน สาเหตเนื่องจากระบบไม่บันทึกข้อมูล ที่เป็นเช่นนี้เพราะเนื้อหาที่ให้ผู้เรียนอ่าน ยาวมาก กว่าจะอ่านจบใช้เวลานานทำให้ต้องเปิดเครื่องอยู่ที่หน้านั้นนาน ดังนั้น ระบบคอมพิวเตอร์จะตัดออกจากระบบ เพราะเข้าใจว่าเปิดเครื่องทิ้งไว้ แนวทางการแก้ไขให้ท่านทำดังนี้ 1 การเข้าไปอ่านแต่ละบท ให้ท่านไปคลิกที่ สารบัญ แล้วจึงไปคลิกที่เนื้อหาแต่ละบท 2 การเข้าไปอ่านแต่ละบทให้เข้าไปอ่านอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยครั้งแรก ให้เข้าไปอ่านเพียงเล็กน้อย ไม่ต้องนานนัก แล้วเปลี่ยนไปอ่านบทอื่น เมื่อครบแล้ว จึงกลับมาอ่านบทแรกๆ อีกครั้ง

วิชาเปิดลงทะเบียน
 
รายชื่อหลักสูตรวันเวลาเรียน
สาระการเรียนรู้
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
ความรู้พื้นฐาน ที่จำเป็น สำหรับ บุคลากร กศน.
กลุ่มวิชาทั่วไป
เนื้อหาความรู้ทั่งๆ ไป สำหรับนักการศึกษา และผู้สนใจ
กลุ่มวิชาท้องถิ่น
เนื้อหาความรู้ ที่จำเป็นสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละภูมิภาค
กลุ่มวิชาบริหาร
เนื้อหาความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร กศน. และนักบริหารทั่วไป
กลุ่มวิชาเสริมทักษะ
เสริมทักษะ และประสบการณ์ที่ควรรู้ สำหรับบุคลากร กศน.
กลุ่มการศึกษาต่อเนื่อง
อบรม พัฒนาทักษะความรู้ให้กับครูและบุคลากรผู้ปฎิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มสาระทักษะการดำเนินชีวิต
เป็นสาระเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต ศิลปะและสุนทรียภาพ
กลุ่มสาระทักษะการเรียนรู้
เป็นสาระเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้แหล่งเรียนรู้ การจัดการความรู้ การคิดเป็น และการวิจัยอย่างง่าย
กลุ่มสาระความรู้พื้นฐาน
เป็นสาระเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการพัฒนาสังคม
เป็นสาระเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี หน้าที่พลเมือง และการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
กลุ่มสาระการประกอบอาชีพ
เป็นสาระเกี่ยวกับ การมองเห็นช่องทางและการตัดสินใจประกอบอาชีพ การมีทักษะในอาชีพ การจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม และการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
 
Powered by

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก จ.ระยอง
ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
eastern@eastern.nfe.go.th
hit counter
html hit counter

egatnectec_logonstda

  ข่าวสารจากสถาบัน
Welcome to e-Training
สถาบัน กศน. ภาค
สถาบันการอบรม Online
  ETRAINING CENTER

รายชื่อ web etraining
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบันกศน.ตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน. ภาคใต้
สถาบัน กศน. ภาคเหนือ


Copyright © 2007 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0