หน้าหลัก หลักสูตรที่เปิดอบรม รู้จักเรา แนะแนวการอบรม Download
  เมนูผู้ใช้งาน
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

ต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะลงทะเบียนเรียนได้
อ่านรายละเอียดการใช้งาน
คลิกตรงนี้

  ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้
ผู้เยี่ยมชม4  คน
สมาชิก0  คน

พว21001: วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
ชื่อหลักสูตร : พว21001:วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้สร้างหลักสูตร : admin
ระยะเวลา : 20 วัน

เนื้อหา :
ศึกษาเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม สารเพื่อชีวิต แรง และพลังงานเพื่อชีวิต ดาราศาสตร์เพื่อชีวิต โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิต มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างถูกต้องตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์ :
1. เป็นอีกช่องทางของฐานความรู้ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา กศน. ได้ใช้เป็นแหล่งข้อมูลนำไปจัดกิจกรรมทางการศึกษาในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
2. เสริมความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. เป็นฐานสนับสนุนการจัดการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทั่วไป ที่ตอบสนองต่อโอกาส ช่วงเวลา ความพร้อมของการเข้าถึงได้ตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. ฐานทดลองการจัดการศึกษา กศน. โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นช่องทางเลือก เพื่อก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ที่จะตอบสนองให้ผู้เรียนและประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษา ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
1.ครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน.
2.นักศึกษา ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป

เอกสารอ้างอิง :
เอกสารหลักสูตร รายวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระความรู้พื้นฐาน สำนักบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย


รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 admin

Copyright © 2007 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0