หน้าหลัก หลักสูตรที่เปิดอบรม รู้จักเรา แนะแนวการอบรม Download
  เมนูผู้ใช้งาน
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

ต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะลงทะเบียนเรียนได้
อ่านรายละเอียดการใช้งาน
คลิกตรงนี้

  ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้
ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน

กศ.53101: การใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบ พ.ศ.2551
 
ชื่อหลักสูตร : กศ.53101:การใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบ พ.ศ.2551
ผู้สร้างหลักสูตร : admin
ระยะเวลา : 10 วัน

เนื้อหา :
ในการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุธศักราช 2551 ซึ่งได้นำมาใช้แทนหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตสมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยหลักสูตรนี้เป็นไปตามหลักการและปรัชญาการศึกานอกโรงเรียน ดังนั้นในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา ครูและผู้จัดกิจกรรมทางการศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ครู กศน. มีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. เพื่อพัฒนาครู กศน. ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. เพื่อให้ครู กศน.มีความมั่นใจในการนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
เป็นครู หรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.

เอกสารอ้างอิง :
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สำนักงาน กศน. (www.nfe.go.th)

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 admin

Copyright © 2007 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0