[x] ปิดหน้าต่างนี้
ผลงานทางวิชาการ สถาบันกศน.ภาคตะวันออก จ.ระยอง

ผลงานทางวิชาการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
คู่มือ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การบริหารความเสี่ยง ของกลุ่มพัฒนาอาชีพ (กพอ.)

ศุกร์ ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2552


คำนำ สารบัญ

ตอนที่ 1 หลักการ แนวคิด นโยบาย การจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อพัฒนาอาชีพ

ตอนที่ 2 แนวคิด การจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน

ตอนที่ 3 กลุ่มพัฒนาอาชีพ (กพอ.)

ตอนที่ 4 การบริหารความเสี่ยง

ตอนที่ 5 แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ การบริหารความเสี่ยง ของกลุ่มพัฒนาอาชีพ (กพอ.)

ตอนที่ 6 บรรณนิทัศน์ (กพอ.)ปราบ(ความ)เสี่ยง

บรรณานุกรม

ภาคผนวกเข้าชม : 4609


ผลงานทางวิชาการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 5 อันดับล่าสุด

      แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมพบกลุ่มของนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 5 / ก.พ. / 2557
      ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ 3 / ต.ค. / 2556
      รายงานการวิจัยและพัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กรณีศึกษา กศน.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 19 / ก.ย. / 2556
      ชุดวิชาการประเมินพัฒนาการเด็ก หลักสูตรการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 31 / พ.ค. / 2556
      รายงานการวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ในภาคตะวันออก 15 / ก.ค. / 2554