ชาวนามั่งมีศรีสุข แม่เรือนมืออาชีพ ยุววานิชกู้ชาติ ชุมชนเข้มแข็งอบอุ่น ไทยทันสมัย
         
       
 วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word)

0609-05-0001

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์    เบื้องต้น
  การใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ระบบเครื่อข่าย ( LAN )
  ภาษาอังกฤษสำหรับแคดดี้
  ภาษาอังกฤษธุรกิจอุตสาหกรรม
  สนทนาภาษาญี่ปุ่นกับนักท่องเที่ยว
  ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง
  ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงานขายของ
  ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงานร้านอาหาร ( ม.ปลาย )
  ภาษาอังกฤษเพื่ออาชพีมัคคุเทศก์
  การใช้ภาษาอังกฤษภายในสำนักงาน
  ภาษาจีนกลางเบื้องต้น
  จักสานเมืองพนัส
  หมอพระที่พานทอง
  หมวกน้ำเชี่ยวหนึ่งเดียวของเมืองตราด
  การจักสานตะกร้าจากก้านมะพร้าว
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1                          ( Ms - Windows, word )
  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
  โหราศาสตร์ เลข 7 ตัว 9 ฐาน
  โหราศาสตร์ไพ่ยิปซี
  การทอผ้าเชิงอนุรักษ์
  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ศบอ.วังน้ำเย็น )
  ดนตรีสากล
  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น(ศบอ.นายายอาม)
  วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  การใช้โปรแกรม  ไมโครซอฟท์เวิร์ด                 ( Microsoft  Word )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. หลักสูตร  
วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word)  
2. ความสำคัญและความจำเป็นของหลักสูตร  

เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาวิทยาการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศมีความก้าวหน้าและเติบโต อย่างรวดเร็ว คอมพิวเตอร์แต่เดิมหลายคนมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีชั้นสูง จนเราไม่สามารถใช้งานได้ ทว่าปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรา มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงาน ซึ่งใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจ ใช้เป็นแหล่งเผยแพร่ และรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็วโดยผ่านสื่อที่เรียกว่า อินเตอร์เน็ต หรือแม้แต่ด้านความบันเทิง ดังนั้นผู้ที่สามารถใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ได้ดี นั่นถือว่าเป็นผู้ที่ได้เปรียบทางสังคมมากว่า เพราะสามารถที่จะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง มากกว่าคนทั่วไป

ในส่วนของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสอยดาวได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว
จึงดำเนินจัดทำโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้นด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งได้จัดทำหลักสูตร โปรแกรม Microsoft Word ขึ้น ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวได้รับความนิยมสูงมากในเรื่องของการจัดการ ทางด้านเอกสาร ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพและสามารถนำความรู้ ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสามารถนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ ที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องในอนาคต

 
3. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดทำและพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ได้
 
4. คุณสมบัติของผู้เรียน  
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ  
5. เนื้อหา  

โปรแกรมและส่วนประกอบของโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ windows
โปรแกรม Microsoft Word และส่วนประกอบของโปรแกรม
การสร้างและจัดรูปแบบตาราง
การจัดทำแผ่นพับและตกแต่งแผ่นพับ
การทำแผนภูมิ
การจัดการเอกสาร
การตกแต่งเอกสาร
การจัดการรูปภาพ
การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
การจัดการกับไฟล์เอกสาร

 
6. รูปแบบการเรียนรู้  
1. ศึกษาเอกสาร
2. อธิบาย
3. สาธิต
4. ฝึกปฏิบัติ
5. ทำแบบฝึกหัด
 
7. อุปกรณ์และสื่อการเรียน  
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- จอทีวี
- เอกสารประกอบการเรียน
- แบบทดสอบ
 
8. การประเมินผลการเรียน  
- การฝึกปฏิบัติ
- แบบฝึกหัด
- การทดสอบหลังเรียน
 
9. วัน เดือน ปีที่เรียน  
-ดำเนินการสอนเป็นรุ่น โดยกำหนดผู้เรียนจะต้องไม่น้อยกว่า 15 คน ขึ้นไป (ตลอดปีงบประมาณ)  
10. ระยะเวลาเรียน  
จำนวน 30 ชั่วโมง  
11. สถานที่เรียน  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสอยดาว  
12. ชื่อครูผู้สอน / วิทยากร  
นายสุวงษ์   พละสุข
นางสาวลักขนา   พงษ์สวัสดิ์
 
13. ค่าใช้จ่าย  
165  บาท  / คน (เวลาเรียน 30 ชั่วโมง)  
14. สถานที่ติดต่อ  
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  22180 โทร. 039 - 421-203   
   
15. ดาว์นโหลดหลักสูตร  
 0609-05-0001.rar  
   
16. จำนวนผู้เข้าชม  
    คน  
   
   
   
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
© สงวนลิขสิทธิ์ ศูนย์การนอกโรงเรียนภาคตะวันออก