ชาวนามั่งมีศรีสุข แม่เรือนมืออาชีพ ยุววานิชกู้ชาติ ชุมชนเข้มแข็งอบอุ่น ไทยทันสมัย
         
       
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ศบอ.นายายอาม)

0613-05-0001

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์    เบื้องต้น
  การใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ระบบเครื่อข่าย ( LAN )
  ภาษาอังกฤษสำหรับแคดดี้
  ภาษาอังกฤษธุรกิจอุตสาหกรรม
  สนทนาภาษาญี่ปุ่นกับนักท่องเที่ยว
  ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง
  ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงานขายของ
  ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงานร้านอาหาร ( ม.ปลาย )
  ภาษาอังกฤษเพื่ออาชพีมัคคุเทศก์
  การใช้ภาษาอังกฤษภายในสำนักงาน
  ภาษาจีนกลางเบื้องต้น
  จักสานเมืองพนัส
  หมอพระที่พานทอง
  หมวกน้ำเชี่ยวหนึ่งเดียวของเมืองตราด
  การจักสานตะกร้าจากก้านมะพร้าว
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1                          ( Ms - Windows, word )
  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
  โหราศาสตร์ เลข 7 ตัว 9 ฐาน
  โหราศาสตร์ไพ่ยิปซี
  การทอผ้าเชิงอนุรักษ์
  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ศบอ.วังน้ำเย็น )
  ดนตรีสากล
  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น(ศบอ.นายายอาม)
  วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  การใช้โปรแกรม  ไมโครซอฟท์เวิร์ด                 ( Microsoft  Word )
 
 
 
 
 
 
1. หลักสูตร  
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ศบอ.นายายอาม)  
2. ความสำคัญและความจำเป็นของหลักสูตร  

-

 
3. วัตถุประสงค์  
-  
4. คุณสมบัติของผู้เรียน  
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ  
5. เนื้อหา  

ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
   - Hardware
   - Software
   - Peopleware
ระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
   - Input Unit
   - Central Processing Unit
   - Output Unit
การใช้แป้นพิมพ์ (คีบอร์ด) โดยใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์
การใช้ Icon รวมทั้ง Menu ต่างๆ  บน Desk Top
การปรับหน้าต่างของ Icon  ต่างๆ บน Desk Top

 
6. รูปแบบการเรียนรู้  
-  
7. อุปกรณ์และสื่อการเรียน  
-  
8. การประเมินผลการเรียน  
-  
9. วัน เดือน ปีที่เรียน  
-  
10. ระยะเวลาเรียน  
จำนวน 30   ชั่วโมง  
11. สถานที่เรียน  
-  
12. ชื่อครูผู้สอน / วิทยากร  
-  
13. ค่าใช้จ่าย  
-  
14. สถานที่ติดต่อ  
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี  22160 โทร. 039 - 358-615 , 371-519  
   
15. ดาว์นโหลดหลักสูตร  
 0613-05-0001.rar  
   
16. จำนวนผู้เข้าชม  
    คน  
   
   
   
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
© สงวนลิขสิทธิ์ ศูนย์การนอกโรงเรียนภาคตะวันออก