ชาวนามั่งมีศรีสุข แม่เรือนมืออาชีพ ยุววานิชกู้ชาติ ชุมชนเข้มแข็งอบอุ่น ไทยทันสมัย
         
       
 โหราศาสตร์ เลข 7 ตัว 9 ฐาน

0806-05-0001

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์    เบื้องต้น
  การใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ระบบเครื่อข่าย ( LAN )
  ภาษาอังกฤษสำหรับแคดดี้
  ภาษาอังกฤษธุรกิจอุตสาหกรรม
  สนทนาภาษาญี่ปุ่นกับนักท่องเที่ยว
  ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง
  ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงานขายของ
  ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงานร้านอาหาร ( ม.ปลาย )
  ภาษาอังกฤษเพื่ออาชพีมัคคุเทศก์
  การใช้ภาษาอังกฤษภายในสำนักงาน
  ภาษาจีนกลางเบื้องต้น
  จักสานเมืองพนัส
  หมอพระที่พานทอง
  หมวกน้ำเชี่ยวหนึ่งเดียวของเมืองตราด
  การจักสานตะกร้าจากก้านมะพร้าว
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1                          ( Ms - Windows, word )
  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
  โหราศาสตร์ เลข 7 ตัว 9 ฐาน
  โหราศาสตร์ไพ่ยิปซี
  การทอผ้าเชิงอนุรักษ์
  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ศบอ.วังน้ำเย็น )
  ดนตรีสากล
  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น(ศบอ.นายายอาม)
  วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  การใช้โปรแกรม  ไมโครซอฟท์เวิร์ด                 ( Microsoft  Word )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. หลักสูตร  
่โหราศาสตร์ เลข 7 ตัว 9 ฐาน  
2. ความสำคัญและความจำเป็นของหลักสูตร  

รู้ถึงความเป็นมาของดวงชะตาตนเองในช่วงอายุใดอายุหนึ่ง ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งสิ้นอายุไข เพื่อให้มีการระมัดระวัง ป้องกันเหตุร้ายแรงไม่ให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนเอง และครอบครัว หรือเป็นการผ่อนหนักเป็นเบา นอกจากจะตรวจดวงชะตาให้ตนเอง ครอบครัวและผู้อื่นได้ วิชาเลข 7 ตัว 9 ฐาน เป็นวิชาโหราศาสตร์ของไทย  ที่สืบเนื่องมาแต่โบราณ ซึ่งแต่เดิมเป็น วิชาเลข 7 ตัว 4 ฐาน  ครูอาจารย์รุ่นหลังได้ใช้ประสบการณ์ต่างๆ จากการพยากรณ์บุคคลต่างๆ และได้นำมาประยุกต์เป็นเลข 7 ตัว 9 ฐาน  ซึ่งเลข 7 ตัว 9 ฐานนี้เป็นการใช้พยากรณ์ได้ง่าย สะดวก ต่อผู้ที่จะศึกษาวิชานี้ และยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถประกอบอาชีพได้

 
3. วัตถุประสงค์  

1. ผู้เรียนสามารถบอกประวัติความเป็นมาและชนิดของเลข 7 ตัว ได้อย่างถูกต้อง
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการตั้งดวงจากวันเดือนปีเกิดของเจ้าชะตาตามตัวอย่างสมมติได้
3. ผู้เรียนสามารถผูกดวงด้วยเลข 7 ตัว 9 ฐาน ได้ถูกต้อง
4. ผู้เรียนสามารถบอกความหมายของดวงดาวที่ใช้คำนวณในเลข 7 ตัว 9 ฐานได้
5. ผู้เรียนสามารถบอกความหมายของสูตรเลข 7 ตัว 9 ฐาน ที่ใช้เป็นพื้นฐานพยากรณ์ได้
6. ผู้เรียนสามารถพยากรณ์จริงด้วยเลข 7 ตัว 9 ฐานได้
7. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการพยากรณ์แบบปีจร เดือนจร และวันจร ตามช่วงเวลาที่ต้องการทำนายได้
8. ผู้เรียนสามารถพยากรณ์ตามช่วงอายุที่ต้องการทำนายได้

 
4. คุณสมบัติของผู้เรียน  
- ประชาชนทั่วไปที่สนใจ  
5. เนื้อหา  

ประวัติความเป็นมาของวิชาเลข 7 ตัว
วิธีการตั้งดวงแบบเลข 7 ตัว
ความหมายของสูตรเลข 7 ตัว
วิธีการพยากรณ์จรด้วยเลข 7 ตัว

 
6. รูปแบบการเรียนรู้  
- วิทยากรบรรยาย
- ใบงาน
- ทดสอบ
- ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
 
7. อุปกรณ์และสื่อการเรียน  
- ตำราเรียน
- ใบความรู้
- ปฏิทิน 100 ปี
- สมุด
- ปากกา
 
8. การประเมินผลการเรียน  
- ใบงาน
- สังเกต
- แบบทดสอบผู้เรียน
 
9. วัน เดือน ปีที่เรียน  
วันที่ 1  พฤศจิกายน 2548  ถึงวันที่ 31  สิงหาคม 2549  
10. ระยะเวลาเรียน  
หลักสูตร 50 ชั่วโมง  
11. สถานที่เรียน  
ศูนย์การเรียนชุมชนวัดนอก  ตำบลบางปลาสร้อย  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  
12. ชื่อครูผู้สอน / วิทยากร  
นายทองจันทน์  กันธิยะ  
13. ค่าใช้จ่าย  
- ค่าตอบแทนวิทยากร  50 ชั่วโมง  เป็นเงิน 7,500  บาท
- ค่าวัสดุ   50 ชั่วโมง  เป็นเงิน 750 บาท
 
14. สถานที่ติดต่อ  
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองชลบุรี  โทร. 038-260-987, 282-991  
โทรสาร. 038 -260-987
 
   
15. ดาว์นโหลดหลักสูตร  
 0806-05-0001.rar  
   
16. จำนวนผู้เข้าชม  
    คน  
   
   
   
   
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
© สงวนลิขสิทธิ์ ศูนย์การนอกโรงเรียนภาคตะวันออก