ชาวนามั่งมีศรีสุข แม่เรือนมืออาชีพ ยุววานิชกู้ชาติ ชุมชนเข้มแข็งอบอุ่น ไทยทันสมัย
         
       
 การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน    

1706-01-0001

  การจัดการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ตะพาบน้ำ
  การเลี้ยงตะพาบน้ำเพื่อการค้า
  การป้องกันและกำจัดศัตรูทุเรียน
  การผลิตต้นสละเพื่อจำหน่าย
  สละผลไม้ทองในอนาคต
  การผลิตมังคุดเพื่อการส่งออก
  การเพาะพันธุ์ไม้น้ำประดับตู้ปลา
  การเลี้ยงปลาไหล
 ทคนิคการผลิตขนุนนอกฤดู
  เทคนิคการผลิตทุเรียนนอกฤดู
  การทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยชีวภาพ
  เทคนิคการปลูกเผือกให้หัวใหญ่
  การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการทาบกิ่ง
  การขยายพันธุ์ไม้ดอก  ไม้ประดับ
  การขยายพันธุ์ผักหวาน
  การเพาะเห็ดฟางในโรงเรียน
  การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง
  การเลี้ยงสุกร
  การแปรรูปผลไม้เป็นไวน์
  น้ำผลไม้พร้อมดื่ม
  การทำน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้า
  น้ำว่านหางจระเข้
  ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ
  การเพาะเห็ดฟาง
  การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
  ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. หลักสูตร  
การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน  
2. ความสำคัญและความจำเป็นของหลักสูตร  

ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักในการทำนา ประชาชนมีเวลาว่างหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวได้ประกอบอาชีพเสริมโดยการนำ "ตอซังข้าว" มาเพาะเห็ดฟางชนิดโรงเรือน โดยใช้วิธีการแสวงหาความรู้จากประสบการณ์ของตนเองและผู้รู้ต่างๆ แต่ยังไม่มีการจัดทำเอกสารหลักสูตร "การเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือน" ให้ประชาชนทั่วไปสามารถ ศึกษาได้ จึงเห็นสมควรจัดหลักสูตรนี้ขึ้น โดยมีพื้นฐานความรู้จากประสบการณ์แห่งความสำเร็จ ของภูมิปัญญาชาวบ้าน

 
3. วัตถุประสงค์  

1. เตรียมอาหารเพื่อการเพาะเห็ดฟางได้
2. ปูตอซังข้าวบนแคร่ได้
3. อบไอน้ำโรงเรือนได้
4. โรยเชื้อเห็ดฟางได้
5. ปิด - เปิดโรงเรือนเพื่อปรับอุณหภูมิได้
6. ดูแลรักษาเห็ดฟางแบบโรงเรือนได้
7. จัดจำหน่ายได้

 
4. คุณสมบัติของผู้เรียน  
ประชาชนทั่วไปที่สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ โดยไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิทางการศึกษา  
5. เนื้อหา  

การเตรียมอาหารเพื่อการเพาะเห็ดฟาง
การปูตอซังข้าวบนแคร่
การอบไอน้ำในโรงเรือน
การโรยเชื้อเห็ดฟาง
การปิดและเปิดเพื่อปรับอุณหภูมิของโรงเรือน
การดูแลรักษาเห็ดฟางแบบโรงเรือน
การจัดจำหน่าย

 
6. รูปแบบการเรียนรู้  

- ทฤษฎี
- ปฏิบัติ
- ประเมินผลระหว่าง-หลังปฏิบัติ

 
7. อุปกรณ์และสื่อการเรียน  
อุปกรณ์
   1.หม้อต้มไอน้ำ
   2.ถังแกลลอนขนาด 200 ลิตร 2 ใบ
   3.ถังหมักเปลือกถั่วเขียว
   4.ปั๊มน้ำ / สายยาง / ฝักบัวรดน้ำ
   5.โรงเรือนขนาดกว้าง 6-10 เมตร  ยาว 8 เมตร  สูง 2.60 เมตร
   6.แคร่วางกองเห็ดกว้าง 90 ซม. ยาว 5 เมตร
   7.พลั่ว / คราด / ถังพลาสติก / เข่ง
   8.พลาสติก 2 หน้า
   9.เทอร์โมมิเตอร์
วัสดุ
    1. เปลือกถั่วเขียว  250  กก.
    2. ซังข้าว 80 มัด
    3. หัวเชื้อเห็ด  400 ถุง
    4. รำละเอียด  25  กก.
    5. ขี้ม้าแห้ง  10  กก.
    6. ปูนขาว  6  กก.
    7. ปุ๋ยยูเรีย  4  กก.
    8. ยิบซั่ม  2  กก.
 
8. การประเมินผลการเรียน  
- สังเกตการปฏิบัติ
- ทดสอบภาคทฤษฎีกับสถานศึกษา
 
9. วัน เดือน ปีที่เรียน  
-  
10. ระยะเวลาเรียน  
54  ชั่วโมง  
11. สถานที่เรียน  
- เรียนรู้ด้วยตนเองสถานที่ใดก็ได้  
12. ชื่อครูผู้สอน / วิทยากร  
-  
13. ค่าใช้จ่าย  
ต้นทุนผลิต
    1. เปลือกถั่วเขียว  250  กก.ๆละ 3  บาท  750  บาท
    2. ซังข้าว 80 มัดๆละ 5   บาท                    400  บาท
    3. หัวเชื้อเห็ด  400 ถุงๆละ  1.65  บาท     660  บาท
    4. รำละเอียด  25  กก.ๆละ 5  บาท           125  บาท
    5. ขี้ม้าแห้ง  10  กก.ๆละ 3.5  บาท             35  บาท
    6. ปูนขาว  1 ถุง (6  กก.)ๆละ 10  บาท      10  บาท
    7. ปุ๋ยยูเรีย  4  กก. ๆละ  5.60  บาท       22.40  บาท
    8. ยิบซั่ม  2  กก.
ๆละ  15  บาท                  30  บาท
    รวมค่าใช้จ่าย                   2032.40  บาท
    จำหน่ายราคา  กก. ละ              40  บาท
    รวมการผลิตครั้งละ   140  ก.ก.
    รวมรายได้                           5,600  บาท
    กำไรสุทธิ                        3,567.50 บาท

การจำหน่ายผลผลิต
ในการเพาะเห็ดฟางโรงเรือนแต่ละครั้ง  จะได้ผลผลิตโดยเฉลี่ย  140 - 150 ก.ก. จำหน่ายได้ประมาณ ก.ก. ละ 40  บาท  ซึ่งจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงแหล่งผลิต  การเพาะเห็ดฟางโรงเรือน 1 ครั้ง  จะใช้เวลาประมาณ 15 วัน
 
14. สถานที่ติดต่อ  
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก  26110  โทร. 037-382-139  
   
15. ดาว์นโหลดหลักสูตร  
 1706-01-0001.rar  
   
16. จำนวนผู้เข้าชม  
    คน  
   
   
   
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
© สงวนลิขสิทธิ์ ศูนย์การนอกโรงเรียนภาคตะวันออก