ชาวนามั่งมีศรีสุข แม่เรือนมืออาชีพ ยุววานิชกู้ชาติ ชุมชนเข้มแข็งอบอุ่น ไทยทันสมัย
         
       
 การเลี้ยงสุกร    

4806-01-0002

  การจัดการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ตะพาบน้ำ
  การเลี้ยงตะพาบน้ำเพื่อการค้า
  การป้องกันและกำจัดศัตรูทุเรียน
  การผลิตต้นสละเพื่อจำหน่าย
  สละผลไม้ทองในอนาคต
  การผลิตมังคุดเพื่อการส่งออก
  การเพาะพันธุ์ไม้น้ำประดับตู้ปลา
  การเลี้ยงปลาไหล
 ทคนิคการผลิตขนุนนอกฤดู
  เทคนิคการผลิตทุเรียนนอกฤดู
  การทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยชีวภาพ
  เทคนิคการปลูกเผือกให้หัวใหญ่
  การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการทาบกิ่ง
  การขยายพันธุ์ไม้ดอก  ไม้ประดับ
  การขยายพันธุ์ผักหวาน
  การเพาะเห็ดฟางในโรงเรียน
  การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง
  การเลี้ยงสุกร
  การแปรรูปผลไม้เป็นไวน์
  น้ำผลไม้พร้อมดื่ม
  การทำน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้า
  น้ำว่านหางจระเข้
  ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ
  การเพาะเห็ดฟาง
  การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
  ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. หลักสูตร  
การเลี้ยงสุกร  
2. ความสำคัญและความจำเป็นของหลักสูตร  

การเลี้ยงสุกร  นับเป็นอาชีพหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับเกษตรกร ผู้เลี้ยงสุกรจึงจำเป็นต้องมีความรู้ เข้าใจ การเลี้ยงสุกรถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและสามารถทำเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

 
3. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพเกษตร
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เข้าใจและสามารถเลี้ยงสุกรได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลี้ยงสุกรเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้
 
4. คุณสมบัติของผู้เรียน  
1. ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
2. ประชาชนที่ต้องการอาชีพเสริม อาชีพใหม่ และพัฒนาอาชีพเดิม
 
5. เนื้อหา  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเลี้ยงสุกร
การเลี้ยงดูสุกร
อาหารและการให้อาหารสุกร
การสุขาภิบาลและป้องกันโรค
การใช้ยาฉีดและรักษาโรค

 
6. รูปแบบการเรียนรู้  
1. ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียน อย่างน้อย 70 %
2. ฝึกปฏิบัติจริง
 
7. อุปกรณ์และสื่อการเรียน  
- เอกสารประกอบ
- วิทยากร
 
8. การประเมินผลการเรียน  
แบบสังเกต  
9. วัน เดือน ปีที่เรียน  
-  
10. ระยะเวลาเรียน  
30 ชั่วโมง  
11. สถานที่เรียน  
-  
12. ชื่อครูผู้สอน / วิทยากร  
ศูนย์วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดงจังหวัดระยอง  
13. ค่าใช้จ่าย  
- ค่าวิทยากร  จำนวน 4,000 บาท
- ค่าวัสดุ  1,500 บาท  
รวมเป็นเงิน 5,500 บาท
 
14. สถานที่ติดต่อ  
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง  21140 โทร. 038 - 659-468 โทรสาร. 038-878-202  
   
15. ดาว์นโหลดหลักสูตร  
 4806-01-0002.rar  
   
16. จำนวนผู้เข้าชม  
    คน  
   
   
   
   
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
© สงวนลิขสิทธิ์ ศูนย์การนอกโรงเรียนภาคตะวันออก