ชาวนามั่งมีศรีสุข แม่เรือนมืออาชีพ ยุววานิชกู้ชาติ ชุมชนเข้มแข็งอบอุ่น ไทยทันสมัย
         
       
 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ    

7306-01-0002

  การจัดการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ตะพาบน้ำ
  การเลี้ยงตะพาบน้ำเพื่อการค้า
  การป้องกันและกำจัดศัตรูทุเรียน
  การผลิตต้นสละเพื่อจำหน่าย
  สละผลไม้ทองในอนาคต
  การผลิตมังคุดเพื่อการส่งออก
  การเพาะพันธุ์ไม้น้ำประดับตู้ปลา
  การเลี้ยงปลาไหล
 ทคนิคการผลิตขนุนนอกฤดู
  เทคนิคการผลิตทุเรียนนอกฤดู
  การทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยชีวภาพ
  เทคนิคการปลูกเผือกให้หัวใหญ่
  การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการทาบกิ่ง
  การขยายพันธุ์ไม้ดอก  ไม้ประดับ
  การขยายพันธุ์ผักหวาน
  การเพาะเห็ดฟางในโรงเรียน
  การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง
  การเลี้ยงสุกร
  การแปรรูปผลไม้เป็นไวน์
  น้ำผลไม้พร้อมดื่ม
  การทำน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้า
  น้ำว่านหางจระเข้
  ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ
  การเพาะเห็ดฟาง
  การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
  ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. หลักสูตร  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
2. ความสำคัญและความจำเป็นของหลักสูตร  

การทำปุ๋ยหมัก หมายถึง การนำเอา EN มาหมักกับอินทรีย์วัตถุ เป็นการขยายจำนวน จุลินทรีย์มีประสิทธิภาพให้มีจำนวนมากขึ้น แข็งแรงขึ้น และฟัวตัวอยู่ในอินทรีย์วัตถุ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงสภาพดินให้ร่วนซุย มีธาตุอาหารที่สำคัญเหมาะแก่การเพาะปลูก นอกจากนี้ยังใช้กับการเลี้ยงสัตว์ได้อีกด้วย

 
3. วัตถุประสงค์  

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้ในการเกษตร ผลผลิตปลอดสารพิษและสารเคมี รักษาสิ่งแวดล้อม

 
4. คุณสมบัติของผู้เรียน  
ประชาชนทั่วไปที่สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ โดยไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิทางการศึกษา  
5. เนื้อหา  

การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

 
6. รูปแบบการเรียนรู้  

- บรรยาย
- สาธิต
- ปฏิบัติจริง
- ศึกษาจากผู้รู้

 
7. อุปกรณ์และสื่อการเรียน  

- สิ่งพิมพ์
- วัสดุ อุปกรณ์

 
8. การประเมินผลการเรียน  
- สอบถาม
- สังเกต 
- ผลการปฏิบัติจริงทั้งในระหว่างปฏิบัติและหลังปฏิบัติ
 
9. วัน เดือน ปีที่เรียน  
-  
10. ระยะเวลาเรียน  
40   ชั่วโมง  
11. สถานที่เรียน  
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภออรัญประเทศ    จังหวัดสระแก้ว  
12. ชื่อครูผู้สอน / วิทยากร  
-  
13. ค่าใช้จ่าย  
-  
14. สถานที่ติดต่อ  
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  27120
โทร.  037-233-045
 
   
15. ดาว์นโหลดหลักสูตร  
 7306-01-0002.rar  
   
16. จำนวนผู้เข้าชม  
    คน  
   
   
   
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
© สงวนลิขสิทธิ์ ศูนย์การนอกโรงเรียนภาคตะวันออก