ชาวนามั่งมีศรีสุข แม่เรือนมืออาชีพ ยุววานิชกู้ชาติ ชุมชนเข้มแข็งอบอุ่น ไทยทันสมัย
         
       
การนวดฝ่าเท้า (ศบอ.อรัญประเทศ)

7306-03-0001

  การเลี้ยงแมงป่องส่งออก
  การเลี้ยงหมาหลังอาน
  ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระดาษอัด
  น้ำตกจำลอง
  น้ำแข็งสวยด้วยมือเรา
  การเสริมสร้างนิสัยอุตสาหกรรม
  เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน
  จิตวิทยาอุตสาหกรรม
  การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม
  การบรรจุหีบห่อและตลาดทุเรียน
  การบริการการท่องเที่ยวตกปลา
  การผลิตอิฐดินซีเมนต์
  มัคคุเทศก์ชายฝั่ง : การดูปะการังน้ำตื้น
  การอัดกรอบพระเงินลายโบราณ
  เคลือบรูปวิทยาศาสตร์
  ช่างซ่อมเครื่องโทรศัพท์
  ช่างปูน ( การก่ออิฐ - ฉาบปูน )
  ช่างผลิตภัณฑ์หินขัด ( ชุดโต๊ะสนามหินขัด )
  ช่างไม้ ( ชุดเก้าอี้ไม้ลูกระนาด )
  ธุรกิจน้ำดื่ม
  พัฒนาอาชีพแคดดี้
  ธุรกิจผลิตยาจากพืชสมุนไพรครบวงจร
  เทคนิคการพูดในที่สาธารณะ
  วัสดุอิเล็กทรอนิกส์
  มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
  ระบบคุณภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม 1
  ระบบคุณภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม 2
  การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 1
  การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 2
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวงจร 1
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวงจร 2
  การทำงานเป็นทีม 1
  การทำงานเป็นทีม 2
  การวิเคราะห์และตรวจซ่อมเครื่องรับวิทยุทรานซิสเตอร์ 1 ( เอ.เอ็ม )
  การวิเคราะห์และตรวจซ่อมเครื่องรับวิทยุทรานซิสเตอร์ 2 ( เอฟ.เอ็ม )
  เครื่องมือทดสอบในงานซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ 1
  เครื่องมือทดสอบในงานซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ 2
  จิตวิทยาสังคม 1
  จิตวิทยาสังคม 2
  จิตวิทยาสังคม 3
  ภาวะผู้นำ 1
  ภาวะผู้นำ 2
  ภาวะผู้นำ 3
  สภาพแวดล้อมกับการประกอบธุรกิจ 1
  สภาพแวดล้อมกับการประกอบธุรกิจ 2
  สภาพแวดล้อมกับการประกอบธุรกิจ 3
  ปฎิบัติการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1
  ปฎิบัติการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 2
  ปฎิบัติการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 3
  ช่างเครื่องยนต์เล็ก
  การนวดตัว (ศบอ.เกาะสีชัง)
  นวดเพื่อสุขภาพ ( ศบอ.ศรีราชา )
  นวดแผนไทย (ศบอ.บางละมุง )
  การนวดแผนไทย  วิชาการนวดเพื่อสุขภาพ  ( ศบอ.สัตหีบ )
  นวดแผนไทย (ศบอ.ศรีมหาโพธิ )
  การคิดต้นทุนกำไรในการประกอบอาชีพ
  การใช้สายนำสัญญาณเสียงและภาพ   ( AV )
  การเผาถ่านแบบชนบท
  การตัดผมชาย
  ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
  การนวดเพื่อสุขภาพ ( ศบอ.เมืองระยอง )
  การอัดกรอบรูปวิทยาศาสตร์            การพิมพ์ซิลด์สกรีนและการตัดกระจก
  ฉลุลายไม้
  การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้
  การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่
  การทำผ้าบาติก 1 การเพ้นท์ลงบนผ้า
  การทำผ้าบาติก 2 ลายเทียนแตก
  การทำผ้าบาติก 3 การพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์โลหะ ( Tjap )
  การนวดฝ่าเท้า
  นวดจับจุดคลายเส้น
  การปั้นโอ่งปูน
  ช่างตัดเสื้อผ้าสตรี
  ช่างตัดผม
  เคลือบรูปวิทยาศาสตร์
  การดูแลรักษาและซ่อมโทรศัพท์มือถือเบื้องต้น
  การซ่อมโทรทัศน์เบื้องต้น
  พิมพ์ดีดไทย
1. หลักสูตร  
การนวดฝ่าเท้า (ศบอ.อรัญประเทศ)  
2. ความสำคัญและความจำเป็นของหลักสูตร  

การนวดแผนไทยเป็นศาสตร์และศิลป์วิชาหนึ่งที่สามารถทำให้มนุษย์เรารู้สึกผ่อนคลาย  การนวดฝ่าเท้าก็เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่แยกออกมาจากการนวดแผนไทย  ในการนวดฝ่าเท้ามีความสำคัญสามารถทำให้มนุษย์ผ่อนคลายและคลายความปวดเมื่อยเท้าและขาได้

 
3. วัตถุประสงค์  

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ เกี่ยวกับการนวดและรู้จักน้ำสมุนไพรเกี่ยวกับการนวด สามารถนำความรู้ ไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ และนำไปประกอบอาชีพเป็นรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้

 
4. คุณสมบัติของผู้เรียน  
ประชาชนทั่วไปที่สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ โดยไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิทางการศึกษา  
5. เนื้อหา  

ประวัติความเป็นมาของการนวดฝ่าเท้า
อุปกรณ์การนวดฝ่าเท้าและวิธีใช้
การผสมครีมนวดฝ่าเท้าและวิธีใช้
หน้าที่และการทำงานของอวัยวะ มีความสัมพันธ์ระหว่างเขตสะท้อนกับอวัยวะต่างๆในร่างกาย
ประโยชน์และข้อควรระวังในการนวดฝ่าเท้าจากการกดเขตสะท้อนในแต่ละจุด
การฝึกปฏิบัติการนวดฝ่าเท้า
คุณธรรม จริยธรรมและมารยาทในการนวด  การนำความรู้ไปประกอบอาชีพ

 
6. รูปแบบการเรียนรู้  

- บรรยาย
- สาธิต
- ปฏิบัติจริง
- ศึกษาจากผู้รู้

 
7. อุปกรณ์และสื่อการเรียน  

- สิ่งพิมพ์ รูปภาพ
- วัสดุ อุปกรณ์การนวด เช่น ไม้นวด  น้ำมัน  แป้ง  ผ้าขนหนู

 
8. การประเมินผลการเรียน  
- สอบถาม
- สังเกต 
- การทดสอบให้ปฏิบัติ
 
9. วัน เดือน ปีที่เรียน  
-  
10. ระยะเวลาเรียน  
40   ชั่วโมง  
11. สถานที่เรียน  
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภออรัญประเทศ    จังหวัดสระแก้ว  
12. ชื่อครูผู้สอน / วิทยากร  
-  
13. ค่าใช้จ่าย  
-  
14. สถานที่ติดต่อ  
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  27120
โทร.  037-233-045
 
   
15. ดาว์นโหลดหลักสูตร  
 7306-03-0001.rar  
   
16. จำนวนผู้เข้าชม  
    คน  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
© สงวนลิขสิทธิ์ ศูนย์การนอกโรงเรียนภาคตะวันออก