ชาวนามั่งมีศรีสุข แม่เรือนมืออาชีพ ยุววานิชกู้ชาติ ชุมชนเข้มแข็งอบอุ่น ไทยทันสมัย
         
       
 การเลี้ยงปลาไหล    

8103-01-0008

  การจัดการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ตะพาบน้ำ
  การเลี้ยงตะพาบน้ำเพื่อการค้า
  การป้องกันและกำจัดศัตรูทุเรียน
  การผลิตต้นสละเพื่อจำหน่าย
  สละผลไม้ทองในอนาคต
  การผลิตมังคุดเพื่อการส่งออก
  การเพาะพันธุ์ไม้น้ำประดับตู้ปลา
  การเลี้ยงปลาไหล
 ทคนิคการผลิตขนุนนอกฤดู
  เทคนิคการผลิตทุเรียนนอกฤดู
  การทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยชีวภาพ
  เทคนิคการปลูกเผือกให้หัวใหญ่
  การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการทาบกิ่ง
  การขยายพันธุ์ไม้ดอก  ไม้ประดับ
  การขยายพันธุ์ผักหวาน
  การเพาะเห็ดฟางในโรงเรียน
  การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง
  การเลี้ยงสุกร
  การแปรรูปผลไม้เป็นไวน์
  น้ำผลไม้พร้อมดื่ม
  การทำน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้า
  น้ำว่านหางจระเข้
  ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ
  การเพาะเห็ดฟาง
  การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
  ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. หลักสูตร  
การเลี้ยงปลาไหล

2. ความสำคัญและความจำเป็นของหลักสูตร
ปลาไหลเป็นสัตว์น้ำจืด ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่นิยมบริโภคกันมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงสามารถทำรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาไหลเป็นอย่างดี ถ้ามีการเลี้ยงที่ถูกต้องตามขั้นตอน
3. วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลี้ยงปลาไหลเพื่อการจำหน่ายได้
จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
1. บอกถึงลักษณะของบ่อและปัจจัยหลักในการเลี้ยงปลาไหลได้ถูกต้อง
2. บอกถึงวิธีการเพาะพันธุ์ปลาไหลได้ถูกต้อง
3. สามารถเลี้ยงปลาไหลได้ถูกต้องตมขั้นตอน
4. รู้ถึงวิธีการดูแล รักษา และป้องกันโรคปลาไหลและสามารถอธิบายได้
5. รู้ถึงความต้องการและขั้นตอนการจำหน่ายปลาไหลและสามารถจำหน่ายได้
 

 
4. คุณสมบัติผู้เรียน
ประชาชนทั่วไปที่สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ โดยไม่กำจัดเพศ อายุ และวุฒิทางการศึกษา
5. เนื้อหา
- การเตรียมการก่อนเลี้ยงปลาไหล
- การเพาะพันธุ์ปลาไหล
- ขั้นตอนการเลี้ยงปลาไหล
- โรคที่เกิดขึ้นได้ในปลาไหล
- การตลาดของปลาไหล
6. รูปแบบการเรียนรู้  
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยวิธีเรียนทางไกล
   
 
7. อุปกรณ์และสื่อการเรียน
- สิ่งพิมพ์ "การเลี้ยงปลาไหล"
- วัสดุอุปกรณ์ของจริงที่ใช้ในการเลี้ยงปลาไหล
- วีดีทัศน์
- แหล่งศึกษาดูงาน
- บุคคลผู้รู้
8. การประเมินผลการเรียน
- ผู้เรียนประเมินผลด้วยตนเอง โดยทำแบบทดสอบก่อน-หลังเรียนและทำกิจกรรมทุกกิจกรรมที่นำเสนอในสื่อสิ่งพิมพ์ แล้วตรวจกับเฉลยและแนวตอบกิจกรรม
-ประเมินผลการปฏิบัติโดยครู กศน. หรือผู้รู้
9. วัน เดือน ปีที่เรียน
   
 
 

-
10. ระยะเวลาเรียน
จำนวน 30 ชั่วโมง
11. สถานที่เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองสถานที่ใดก็ได้
12.ชื่อครูผู้สอน/วิทยากร
-
13. ค่าใช้จ่าย
-
14. สถานที่ติดต่อ
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 โทร. 038-655460-1
E-mail  : nfeeastern@yahoo.com , enfe5@hotmail.com
 
15. ดาว์นโหลดหลักสูตร
  8103-01-0008.rar
 
16. จำนวนผู้เข้าชม
    คน
 
   
   
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
© สงวนลิขสิทธิ์ ศูนย์การนอกโรงเรียนภาคตะวันออก