ชาวนามั่งมีศรีสุข แม่เรือนมืออาชีพ ยุววานิชกู้ชาติ ชุมชนเข้มแข็งอบอุ่น ไทยทันสมัย
         
       
การเลี้ยงแมงป่องส่งออก    

8103-03-0001

  การเลี้ยงแมงป่องส่งออก
  ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระดาษอัด
  น้ำตกจำลอง
  น้ำแข็งสวยด้วยมือเรา
  การเสริมสร้างนิสัยอุตสาหกรรม
  เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน
  จิตวิทยาอุตสาหกรรม
  การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม
  การบรรจุหีบห่อและตลาดทุเรียน
  การบริการการท่องเที่ยวตกปลา
  การผลิตอิฐดินซีเมนต์
  มัคคุเทศก์ชายฝั่ง : การดูปะการังน้ำตื้น
  การอัดกรอบพระเงินลายโบราณ
  เคลือบรูปวิทยาศาสตร์
  ช่างซ่อมเครื่องโทรศัพท์
  ช่างปูน ( การก่ออิฐ - ฉาบปูน )
  ช่างผลิตภัณฑ์หินขัด ( ชุดโต๊ะสนามหินขัด )
  ธุรกิจผลิตยาจากพืชสมุนไพรครบวงจร
  เทคนิคการพูดในที่สาธารณะ
  วัสดุอิเล็กทรอนิกส์
  มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
  ระบบคุณภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม 1
  ระบบคุณภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม 2
  การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 1
  การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 2
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวงจร 1
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวงจร 2
  การทำงานเป็นทีม 1
  การทำงานเป็นทีม 2
  การวิเคราะห์และตรวจซ่อมเครื่องรับวิทยุทรานซิสเตอร์ 1 ( เอ.เอ็ม )
  การวิเคราะห์และตรวจซ่อมเครื่องรับวิทยุทรานซิสเตอร์ 2 ( เอฟ.เอ็ม )
  เครื่องมือทดสอบในงานซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ 1
  เครื่องมือทดสอบในงานซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ 2
  จิตวิทยาสังคม 1
  จิตวิทยาสังคม 2
  จิตวิทยาสังคม 3
  ภาวะผู้นำ 1
  ภาวะผู้นำ 2
  ภาวะผู้นำ 3
  สภาพแวดล้อมกับการประกอบธุรกิจ 1
  สภาพแวดล้อมกับการประกอบธุรกิจ 2
  สภาพแวดล้อมกับการประกอบธุรกิจ 3
1. หลักสูตร  
การเลี้ยงแมงป่องส่งนอก  
2. ความสำคัญและความจำเป็นของหลักสูตร  
แม้ว่าแมงป่องเป็นสัตว์ที่มีพิษค่อนข้างรุนแรง หลายคนไม่อยากเข้าใกล้ แต่ปัจจุบันสัตว์ชนิดนี้ได้ถูกนำมาเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจแล้ว ด้วยเหตุผลหมอแผนโบราณของจีนได้ค้นพบว่า เนื้อและพิษแมงป่องสามารถใช้เป็นยารักษาโรคเจ็บหลัง รวมทั้งใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพได้อีกด้วย ทำให้ในแต่ละปีชาวจีนพยายามเสาะหาแมงป่องเพื่อบริโภคกันมาก ในประเทศไทยฟาร์มจระเข้ศรีราชา ได้เป็นผู้ริเริ่มตั้งฟาร์มเลี้ยงแมงป่องขึ้น และประสบความสำเร็จอย่างสูง สามารถเพาะขยายพันธุ์สัตว์ชนิดนี้ได้ในแต่ละปีปริมาณมาก แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคชาวจีน รวมทั้งชาวใต้หวันด้วย  
3. วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงแมงป่องได้
จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายชีววิทยาของแมงป่องได้
2. อธิบายถึงการเลี้ยงและการเพาะขยายพันธุ์แมงป่องได้
3. อธิบายถึงปัญหาและผลตอบแทนที่ได้รับจากการเลี้ยงแมงป่องได้
4. อธิบายสูตรลับอาหารเปิบพิสดารที่ทำจากแมงป่องได้
5. อธิบายวิธีการจับแมงป่องได้
 
4. คุณสมบัติผู้เรียน  
ประชาชนทั่วไปที่สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ โดยไม่กำจัดเพศ อายุ และวุฒิทางการศึกษา  
5. เนื้อหา  
- จิตวิทยาของแมงป่อง
- การเลี้ยงและเพาะขยายพันธุ์แมงป่อง
- ปัญหาในการเลี้ยงแมงป่อง
- อาหารเปิบพิสดารจากแมงป่อง และประโยชน์ที่ได้รับ
- วิธีการจับแมงป่อง
 
6. รูปแบบการเรียนรู้  
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยวิธีเรียนทางไกล  
7. อุปกรณ์และสื่อการเรียน  
- สิ่งพิมพ์ "การเลี้ยงแมงป่องส่งนอก"
- วัสดุอุปกรณ์ของจริงที่ใช้ในการเลี้ยงแมงป่อง
- แหล่งศึกษาดูงาน
- บุคคลผู้รู้
 
8. การประเมินผลการเรียน  
- ผู้เรียนประเมินผลด้วยตนเอง โดยทำแบบทดสอบก่อน-หลังเรียนและทำกิจกรรมทุกกิจกรรมที่นำเสนอในสื่อสิ่งพิมพ์ แล้วตรวจกับเฉลยและแนวตอบกิจกรรม
-ประเมินผลการปฏิบัติโดยครู กศน. หรือผู้รู้
 
9. วัน เดือน ปีที่เรียน  
-  
10. ระยะเวลาเรียน  
จำนวน 30 ชั่วโมง  
11. สถานที่เรียน  
เรียนรู้ด้วยตนเองสถานที่ใดก็ได้  
12.ชื่อครูผู้สอน/วิทยากร  
-  
13. ค่าใช้จ่าย  
-  
14. สถานที่ติดต่อ  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 โทร. 038-655460-1  
E-mail  : nfeeastern@yahoo.com , enfe5@hotmail.com  
   
15. ดาว์นโหลดหลักสูตร  
  8103-03-0001.rar  
   
16. จำนวนผู้เข้าชม  
    คน  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
© สงวนลิขสิทธิ์ ศูนย์การนอกโรงเรียนภาคตะวันออก