ชาวนามั่งมีศรีสุข แม่เรือนมืออาชีพ ยุววานิชกู้ชาติ ชุมชนเข้มแข็งอบอุ่น ไทยทันสมัย
         
       
ช่างปูน (การก่ออิฐ-ฉาบปูน)    

8103-03-00017

  การเลี้ยงแมงป่องส่งออก
  การเลี้ยงหมาหลังอาน
  ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระดาษอัด
  น้ำตกจำลอง
  น้ำแข็งสวยด้วยมือเรา
  การเสริมสร้างนิสัยอุตสาหกรรม
  เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน
  จิตวิทยาอุตสาหกรรม
  การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม
  การบรรจุหีบห่อและตลาดทุเรียน
  การบริการการท่องเที่ยวตกปลา
  การผลิตอิฐดินซีเมนต์
  มัคคุเทศก์ชายฝั่ง : การดูปะการังน้ำตื้น
  การอัดกรอบพระเงินลายโบราณ
  เคลือบรูปวิทยาศาสตร์
  ช่างซ่อมเครื่องโทรศัพท์
  ช่างปูน ( การก่ออิฐ - ฉาบปูน )
  ช่างผลิตภัณฑ์หินขัด ( ชุดโต๊ะสนามหินขัด )
  ช่างไม้ ( ชุดเก้าอี้ไม้ลูกระนาด )
  ธุรกิจน้ำดื่ม
  พัฒนาอาชีพแคดดี้
  ธุรกิจผลิตยาจากพืชสมุนไพรครบวงจร
  เทคนิคการพูดในที่สาธารณะ
  วัสดุอิเล็กทรอนิกส์
  มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
  ระบบคุณภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม 1
  ระบบคุณภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม 2
  การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 1
  การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 2
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวงจร 1
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวงจร 2
  การทำงานเป็นทีม 1
  การทำงานเป็นทีม 2
  การวิเคราะห์และตรวจซ่อมเครื่องรับวิทยุทรานซิสเตอร์ 1 ( เอ.เอ็ม )
  การวิเคราะห์และตรวจซ่อมเครื่องรับวิทยุทรานซิสเตอร์ 2 ( เอฟ.เอ็ม )
  เครื่องมือทดสอบในงานซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ 1
  เครื่องมือทดสอบในงานซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ 2
  จิตวิทยาสังคม 1
  จิตวิทยาสังคม 2
  จิตวิทยาสังคม 3
  ภาวะผู้นำ 1
  ภาวะผู้นำ 2
  ภาวะผู้นำ 3
  สภาพแวดล้อมกับการประกอบธุรกิจ 1
  สภาพแวดล้อมกับการประกอบธุรกิจ 2
  สภาพแวดล้อมกับการประกอบธุรกิจ 3
  ปฎิบัติการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1
  ปฎิบัติการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 2
  ปฎิบัติการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 3
  ช่างเครื่องยนต์เล็ก
  การนวดตัว (ศบอ.เกาะสีชัง)
  นวดเพื่อสุขภาพ ( ศบอ.ศรีราชา )
  นวดแผนไทย (ศบอ.บางละมุง )
  การนวดแผนไทย  วิชาการนวดเพื่อสุขภาพ  ( ศบอ.สัตหีบ )
  นวดแผนไทย (ศบอ.ศรีมหาโพธิ )
  การคิดต้นทุนกำไรในการประกอบอาชีพ
  การใช้สายนำสัญญาณเสียงและภาพ   ( AV )
  การเผาถ่านแบบชนบท
  การตัดผมชาย
  ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
  การนวดเพื่อสุขภาพ ( ศบอ.เมืองระยอง )
  การอัดกรอบรูปวิทยาศาสตร์            การพิมพ์ซิลด์สกรีนและการตัดกระจก
  ฉลุลายไม้
  การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้
  การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่
  การทำผ้าบาติก 1 การเพ้นท์ลงบนผ้า
  การทำผ้าบาติก 2 ลายเทียนแตก
  การทำผ้าบาติก 3 การพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์โลหะ ( Tjap )
  การนวดฝ่าเท้า
  นวดจับจุดคลายเส้น
  การปั้นโอ่งปูน
  ช่างตัดเสื้อผ้าสตรี
  ช่างตัดผม
  เคลือบรูปวิทยาศาสตร์
  การดูแลรักษาและซ่อมโทรศัพท์มือถือเบื้องต้น
  การซ่อมโทรทัศน์เบื้องต้น
  พิมพ์ดีดไทย
1. หลักสูตร  
ช่างปูน (การก่ออิฐ-ฉาบปูน)  
2. ความสำคัญและความจำเป็นของหลักสูตร  
การเป็นช่างปูนที่ดีจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือและวิธีใช้ สามารถปฏิบัติงานการผสมปูนก่อ ปูนฉาบ การก่ออิฐแบบต่างๆ รวมทั้งการคิดราคาในงานปูน และทราย แหล่งวัสดุในท้องถิ่น  
3. วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะในเรื่องช่างปูน
จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
1. บอกลักษณะของช่างปูนที่ดีและความปลอดภัย
2. ใช้เครื่องมือในงานปูนได้
3. บอกคุณประโยชน์ของวัสดุ และอัตราการผสมปูนก่อ ปูนฉาบได้
4. ปฏิบัติงานการก่ออิฐ ฉาบปูนได้
5. บอกวิธีการจัดการและการตลาดได้
 
4. คุณสมบัติผู้เรียน  
ประชาชนทั่วไปที่สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ โดยไม่กำจัดเพศ อายุ และวุฒิทางการศึกษา  
5. เนื้อหา  
- ลักษณะประเภทของช่างปูนและความปลอดภัย
- เครื่องมือ
- วัสดุและอัตราส่วนผสม
- การก่ออิฐ
- การจัดการและการตลาด
 
6. รูปแบบการเรียนรู้  
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยวิธีเรียนทางไกล  
7. อุปกรณ์และสื่อการเรียน  
- เอกสารการศึกษา ช่างปูน
- วัสดุอุปกรณ์ของจริงที่ใช้ในงานของช่างปูน
- แหล่งศึกษาดูงาน
- บุคคลผู้รู้
 
8. การประเมินผลการเรียน  
- ผู้เรียนประเมินผลด้วยตนเอง โดยทำแบบทดสอบก่อน-หลังเรียนและทำกิจกรรมทุกกิจกรรมที่นำเสนอในสื่อสิ่งพิมพ์ แล้วตรวจกับเฉลยและแนวตอบกิจกรรม
-ประเมินผลการปฏิบัติโดยครู กศน. หรือผู้รู้
 
9. วัน เดือน ปีที่เรียน  
-  
10. ระยะเวลาเรียน  
จำนวน 30 ชั่วโมง  
11. สถานที่เรียน  
เรียนรู้ด้วยตนเองสถานที่ใดก็ได้  
12.ชื่อครูผู้สอน/วิทยากร  
-  
13. ค่าใช้จ่าย  
-  
14. สถานที่ติดต่อ  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 โทร. 038-655460-1  
E-mail  : nfeeastern@yahoo.com , enfe5@hotmail.com  
   
15. ดาว์นโหลดหลักสูตร  
  8103-03-0017.rar  
   
16. จำนวนผู้เข้าชม  
    คน  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
© สงวนลิขสิทธิ์ ศูนย์การนอกโรงเรียนภาคตะวันออก