ชาวนามั่งมีศรีสุข แม่เรือนมืออาชีพ ยุววานิชกู้ชาติ ชุมชนเข้มแข็งอบอุ่น ไทยทันสมัย
         
       
 เครื่องมือทดสอบในงานช่อมอิเล็กทรอนิกส์ 1

8103-03-0036

  การเลี้ยงแมงป่องส่งออก
  การเลี้ยงหมาหลังอาน
  ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระดาษอัด
  น้ำตกจำลอง
  น้ำแข็งสวยด้วยมือเรา
  การเสริมสร้างนิสัยอุตสาหกรรม
  เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน
  จิตวิทยาอุตสาหกรรม
  การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม
  การบรรจุหีบห่อและตลาดทุเรียน
  การบริการการท่องเที่ยวตกปลา
  การผลิตอิฐดินซีเมนต์
  มัคคุเทศก์ชายฝั่ง : การดูปะการังน้ำตื้น
  การอัดกรอบพระเงินลายโบราณ
  เคลือบรูปวิทยาศาสตร์
  ช่างซ่อมเครื่องโทรศัพท์
  ช่างปูน ( การก่ออิฐ - ฉาบปูน )
  ช่างผลิตภัณฑ์หินขัด ( ชุดโต๊ะสนามหินขัด )
  ช่างไม้ ( ชุดเก้าอี้ไม้ลูกระนาด )
  ธุรกิจน้ำดื่ม
  พัฒนาอาชีพแคดดี้
  ธุรกิจผลิตยาจากพืชสมุนไพรครบวงจร
  เทคนิคการพูดในที่สาธารณะ
  วัสดุอิเล็กทรอนิกส์
  มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
  ระบบคุณภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม 1
  ระบบคุณภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม 2
  การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 1
  การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 2
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวงจร 1
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวงจร 2
  การทำงานเป็นทีม 1
  การทำงานเป็นทีม 2
  การวิเคราะห์และตรวจซ่อมเครื่องรับวิทยุทรานซิสเตอร์ 1 ( เอ.เอ็ม )
  การวิเคราะห์และตรวจซ่อมเครื่องรับวิทยุทรานซิสเตอร์ 2 ( เอฟ.เอ็ม )
  เครื่องมือทดสอบในงานซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ 1
  เครื่องมือทดสอบในงานซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ 2
  จิตวิทยาสังคม 1
  จิตวิทยาสังคม 2
  จิตวิทยาสังคม 3
  ภาวะผู้นำ 1
  ภาวะผู้นำ 2
  ภาวะผู้นำ 3
  สภาพแวดล้อมกับการประกอบธุรกิจ 1
  สภาพแวดล้อมกับการประกอบธุรกิจ 2
  สภาพแวดล้อมกับการประกอบธุรกิจ 3
  ปฎิบัติการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1
  ปฎิบัติการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 2
  ปฎิบัติการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 3
  ช่างเครื่องยนต์เล็ก
  การนวดตัว (ศบอ.เกาะสีชัง)
  นวดเพื่อสุขภาพ ( ศบอ.ศรีราชา )
  นวดแผนไทย (ศบอ.บางละมุง )
  การนวดแผนไทย  วิชาการนวดเพื่อสุขภาพ  ( ศบอ.สัตหีบ )
  นวดแผนไทย (ศบอ.ศรีมหาโพธิ )
  การคิดต้นทุนกำไรในการประกอบอาชีพ
  การใช้สายนำสัญญาณเสียงและภาพ   ( AV )
  การเผาถ่านแบบชนบท
  การตัดผมชาย
  ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
  การนวดเพื่อสุขภาพ ( ศบอ.เมืองระยอง )
  การอัดกรอบรูปวิทยาศาสตร์            การพิมพ์ซิลด์สกรีนและการตัดกระจก
  ฉลุลายไม้
  การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้
  การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่
  การทำผ้าบาติก 1 การเพ้นท์ลงบนผ้า
  การทำผ้าบาติก 2 ลายเทียนแตก
  การทำผ้าบาติก 3 การพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์โลหะ ( Tjap )
  การนวดฝ่าเท้า
  นวดจับจุดคลายเส้น
  การปั้นโอ่งปูน
  ช่างตัดเสื้อผ้าสตรี
  ช่างตัดผม
  เคลือบรูปวิทยาศาสตร์
  การดูแลรักษาและซ่อมโทรศัพท์มือถือเบื้องต้น
  การซ่อมโทรทัศน์เบื้องต้น
  พิมพ์ดีดไทย
1. หลักสูตร  
เครื่องมือทดสอบในงานช่อมอิเล็กทรอนิกส์ 1  
2. ความสำคัญและความจำเป็นของหลักสูตร  

1. เครื่องมือทดสอบมีหน้าที่พื้นฐานสำคัญ คือ การแสดงผลการวัด, การบันทึกและการควบคุม ซึ่งจะมีทั้งแบบอะนาล็อก และแบบดิจิตอล
2. เครื่องมือวัดไฟฟ้ากระแสตรง จะอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า และสนามแม่เหล็ก เพื่อนำมาสร้างเป็นแอมมิเตอร์, โวลท์มิเตอร์ และโอห์มมิเตอร์
3. เครื่องมือวัดไฟฟ้ากระแสสลับ จะเกี่ยวกับค่าตัวแปรของสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ โดยความผิดพลาดในการวัดจะขึ้นอยู่กับความถี่, อุณหภูมิ และรูปคลื่นของสัญญาณที่วัด
4. มัลติมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัด-ทดสอบเอนกประสงค์ มีทั้งแบบอะนาล็อกและแบบดิจิตอล ซึ่งมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน
5. การออกแบบสร้างเครื่องมือวัด ผู้ออกแบบจะต้องทราบถึงคุณสมบัติของขดลวดเคลื่อนที่ เพื่อที่จะนำมาออกแบบสร้างแอมมิเตอร์, โวลท์มิเตอร์และโอห์มมิเตอร์

 
3. วัตถุประสงค์  
1. อธิบายหลักการเบื้องต้นของเครื่องมือทดสอบได้
2. อธิบายหลักการทำงานและการใช้งานของเครื่องมือวัดไฟฟ้ากระแสตรงได้
3. อธิบายหลักการทำงานและการใช้งานของเครื่องมือวัดไฟฟ้ากระแสสลับได้
4. อธิบายหลักการทำงานและการใช้งานของมัลติมิเตอร์ได้
5. ปฏิบัติการออกแบบสร้างแอมมิเตอร์, โวลท์มิเตอร์และโอห์มมิเตอร
์ได้
 
4. คุณสมบัติของผู้เรียน  
ประชาชนทั่วไปที่สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ โดยไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิทางการศึกษา  
5. เนื้อหา  

ความรู้เบื้องต้นของเครื่องมือทดสอบ
   - ความหมายของเครื่องมือทดสอบ
   - หน้าที่และคุณสมบัติของเครื่องมือทดสอบ
   - ความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือทดสอบ
   - หน่วยการวัดและมาตรฐานการวัด
   - การจำแนกวิธีการวัด
   - ประเภทของเครื่องมือวัดและทดสอบ
เครื่องมือวัดไฟฟ้ากระแสตรง
   - หลักการพื้นฐานของเครื่องมือวัดไฟฟ้ากระแสตรง
   - กัลวานอมิเตอร์
   - แอมมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
   - แอมมิเตอร์ที่มีหลายย่านการวัด
   - ข้อควรระวังในการใช้แอมมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
   - โวลท์มิเตอร์ที่มีหลายย่านการวัด
   - ข้อควรระวังในการใช้โวลท์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
   - โอห์มมิเตอร์
   - โอห์มมิเตอร์ที่มีหลายย่านการวัด
การประกอบเครื่องรับวิทยุแบบ เอฟ.เอ็ม.
   - การเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือ
   - การประกอบอุปกรณ์ลงบนแผ่นวงจรพิมพ์
   - การประกอบวงจรมัลติเพล็กซ์ลงบนแผ่นวงจรพิมพ์
เครื่องมือวัดไฟฟ้ากระแสสลับ
   - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้ากระแสสลับ
   - ความผิดพลาดในการวัดไฟฟ้ากระแสสลับ
   - ชนิดของเครื่องมือวัดไฟฟ้ากระแสสลับ
   - เครื่องมือวัดแบบเรียงกระแส
   - เครื่องมือวัดแบบอิเล็กโตรไดนาโมมิเตอร์
   - เครื่องมือวัดแบบแผ่นเหล็กเคลื่อนที่
   - เครื่องมือวัดแบบเทอร์โมคัปเปิล
   - เครื่องมือวัดแบบไฟฟ้าสถิตย์
มัลติมิเตอร์
   - ความหมายของมัลติมิเตอร์
   - ความสามารถของมัลติมิเตอร์
   - ประเภทของมัลติมิเตอร์
   - มัลติมิเตอร์แบบอะนาล็อก หรือแบบมีเข็ม
   - การใช้งานมัลติมิเตอร์แบบอะนาล็อก
   - มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลหรือแบบตัวเลข
   - การใช้งานมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล
   - ข้อแตกต่างของมัลติมิเตอร์แบบอะนาล็อกกับแบบดิจิตอล
การออกแบบสร้างเครื่องมือวัด
   - การหาคุณสมบัติของขดลวดเคลื่อนที่
   - การออกแบบสร้าง ดี.ซี. แอมมิเตอร์
   - การออกแบบสร้าง ดี.ซี. โวลท์มิเตอร์
   - การออกแบบสร้างโอห์มมิเตอร์

 
6. รูปแบบการเรียนรู้  
เรียนรู้ด้วยตนเองโดยวิธีเรียนทางไกล  
7. อุปกรณ์และสื่อการเรียน  
- สื่อสิ่งพิมพ์
- แหล่งการเรียนรู้
- บุคลากรผู้รู้
 
8. การประเมินผลการเรียน  
- ผู้เรียนประเมินผลตนเองจากการทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรม และแบบทดสอบหลังเรียนในสื่อการเรียน
- ทดสอบภาคทฤษฎีกับสถานศึกษา
 
9. วัน เดือน ปีที่เรียน  
-  
10. ระยะเวลาเรียน  
จำนวน 30 ชั่วโมง  
11. สถานที่เรียน  
เรียนรู้ด้วยตนเองสถานที่ใดก็ได้  
12. ชื่อครูผู้สอน / วิทยากร  
-  
13. ค่าใช้จ่าย  
-  
14. สถานที่ติดต่อ  
ศูนย์การนอกโรงเรียนภาคตะวันออก ตำบลตะพง  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 21000   โทร. 038- 655460 - 1   
E-mail  : nfeeastern@yahoo.com , enfe5@hotmail.com  
   
15. ดาว์นโหลดหลักสูตร  
  8103-03-0036.rar  
   
16. จำนวนผู้เข้าชม  
    คน  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
© สงวนลิขสิทธิ์ ศูนย์การนอกโรงเรียนภาคตะวันออก